Parc Industriel de Stembert 4800 Verviers | Tél: +32 (0)87 31 22 77

Algemene voorwarden

1. Behalve andersluidende schriftelijke en bijzondere overeenkomst, zijn alleen de algemene voorwaarden van de SA Ateliers Sauvage van toepassing, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden.

2. Behalve na uitdrukkelijke andersluidende goedkeuring zal geen enkele prestatie door onze onderneming worden begonnen voor de ontvangst van een gedateerde en ondertekende bestelbon en de betaling van een voorschot van 50%. De fabricage- of leveringstermijn begint te lopen op de datum van de betaling van het voorschot.

3. De contractuele termijnen waartoe onze onderneming zich verbindt zullen verlengd worden met de vertraging die opgelopen wordt door verstorende elementen die zich onafhankelijk van de werking van onze onderneming voordoen, zoals staking, transport- of leveringsmoeilijkheden, faillissement van een leverancier…

4. De door onze onderneming geleverde goederen worden gekeurd door de klant op het moment van de levering. Elke klacht met betrekking tot de conformiteit of de kwaliteit van onze goederen moet onmiddellijk medegedeeld worden, op gevaar van niet-ontvankelijkheid, binnen een termijn van 8 kalenderdagen vanaf de leveringsdatum ervan.

5. Verborgen gebreken die niet ontdekt kunnen worden op het moment waarop de goederen gekeurd worden, moeten gemeld worden, op gevaar van onontvankelijk verklaard te worden, via een aangetekend schrijven binnen een termijn van 15 dagen na de datum van de vaststellingen van het gebrek en in elk geval uiterlijk 1 jaar na de levering van de goederen. Na deze termijn zijn de verborgen gebreken niet meer gedekt.

6. De schadevergoeding die door onze onderneming betaald dient te worden in geval van vertraging in de uitvoering van de bestelling is beperkt tot 10% van de waarde van de werkzaamheden.

7. De facturen van onze onderneming zijn betaalbaar in onze kantoren op 30 dagen na de factuurdatum. Bij ongerechtvaardigde vertraging van een betaling dient de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een strafrechtelijke forfaitaire boete te betalen gelijk aan 15 % van de factuur, met een minimum van 125 euro plus de verwijlinteresten van 1% per maand.

8. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldag resulteert in de onmiddellijke opeisbaarheid van alle te betalen sommen, ongeacht de eerder toegestane betalingsvoorwaarden. Elke niet-betaling resulteert ook in de opschorting van alle lopende bestellingen tot aan de volledige regularisatie.

9. Hoewel de risico’s van de goederen overgedragen worden bij de levering ervan, behoudt onze onderneming het volledige eigendomsrecht op de goederen tot aan de volledige betaling ervan.

10. Het Belgische recht is van toepassing op alle bij ons geplaatste bestellingen, ongeacht de plaats van uitvoering van de bestelling of de nationaliteit van de klant. Bij betwisting tussen partijen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Verviers in België bevoegd.